ลูกจ้างชั่วคราว

นายนิรันดร์ชัย หนูวัน
พนักงานบริการ

นายสุจินต์ ยั่งยืน
พนักงานบริการ

นางภักดี ศรีทับ
พนักงานทำความสะอาด

นายโชคชัย เหมือนเนียม
พนักงานบริการ

นายบันลือ อินทะสะระ
พนักงานรักษาความปลอดภัย