พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 พันธกิจ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ยกระดับการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และมี ความปลอดภัย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
7. สืบสานวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษา


เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เป็นครูมืออาชีพ ปรับตัวก้าวทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และ มีความปลอดภัย
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
7. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง