คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี 2565
คำสั่งที่ 163 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานคณะสี
คำสั่งที่ 162 /2565 เรื่อง แต่งตั้งหวัหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 131 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
คำสั่งที่ 115 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
คำสั่งที่ 79/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สําหรับครูในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565
คำสั่งที่ 74 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
คำสั่งที่ 73/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เดือนมิถุนายน)
คำสั่งที่ 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ กิจกรรมอบรมครูยุคนิวนอมอล(โครงงานและนวัตกรรม) ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 
คำสั่งที่ 64 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
คำสั่งที่ 63 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทำงการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานคณะสี
คำสั่งที่ 50 /2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตารางเรียน ตารางสอน และจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ 1/2565 
คำสั่งที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เดือนเมษายน)
คำสั่งที่ 28/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู คำสั่งที่ 13/2565 มอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน