กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนธิกรณ์ อาวุธเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีกรวิทย์ ชูดวง
ครูอัตราจ้าง