คณะผู้บริหาร

นางสาวกาญจนา เดชสม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิสุทธิ์ ทองช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ

นางสาววัจราพร ไชยตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล

นายเอิบ อักษรทอง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางปวีณา ทรงเดชะ
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธีรยุทธ อินเรน
ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ