กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเตือนใจ นุ่นเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณัฐชา คงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวิวรรณ เมืองสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางจุดาลักษณ์ ศรีโยธา
ครูชำนาญการ

นายพัฒนพงศ์ ทองศรี
ครู

นายอัมรินทร์ ทองยิ้ม
ครูผู้ช่วย