ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ พัทลุง เดิมชื่อ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จัดตั้งขึ้นเนื่องจากความต้องการทางการศึกษา เพราะในปีการศึกษา 2517 จังหวัดพัทลุง มีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เป็นจำนวนมาก โรงเรียนมัธยมในตัวเมืองซึ่งมี 2 โรง ไม่สามารถรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งหมด จังหวัดจึงได้เสนอเรื่องไปกรมสามัญศึกษา เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 กรมสามัญได้มีหนังสือที่ ศธ 0807/9563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2518 เพื่อหารือจังหวัดว่า การพิจารณาให้ เปิดโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษาจะช่วยเหลือเรื่องครูอาจารย์ จังหวัดรับภาระจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อย กว่า 35 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมทั้งจัดครุภัณฑ์ ปรับปรุงพื้นที่ทำสนาม และทำถนนเข้า โรงเรียนได้หรือไม่ จังหวัดตอบรับและเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2518 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ทำการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียน พัทลุงพิทยาคม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 เมื่อได้จัดสร้างอาคารชั่วคราว โดยความร่วมมือของ ประชาชนเสร็จสิ้นในปี 2519 จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บนเนื้อที่ 93 ไร่ แต่ในขณะนี้โรงเรียนมีพื้นที่ 90 ไร่เนื่องจากส่วนหนึ่งได้มอบให้เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ควนมะพร้าว จำนวน 3 ไร่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 ตั้งแต่ปี2519 จนถึงปี 2537 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม มีจำนวนนักเรียน เข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 2,000- 2,900 คน แต่ในระหว่างปีการศึกษา 2538 จนถึงปีการศึกษา 2549 นักเรียนมีจำนวนลดลงจาก 1,958 คน เป็น 940 คนเนื่องจากมีการเปิดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในวัยเรียนอยู่ในระดับคงที่แต่จากปี 2551- 2553 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,571 คน เนื่องจากโรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ มีโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา กับโรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนจำนวน 1,058 คน ปัจจุบันจำนวนนักเรียนลดลงเพราะมีโรงเรียนเปิดรับนักเรียนมากขึ้น ในปีการศึกษา 2553 มีนักเรียน จำนวน 1,008 คน และจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป จนปัจจุบันมีแนวโน้มที่นักเรียนจะลดจำนวนลง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการมูลนิธิพัทลุงพิทยาคม ชมรมครูเก่า ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้เห็นชอบ ผ่านการทำประชาพิจารณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโดยการประสานงานของ ดร.โพยม จันทร์น้อย ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมร่วมกับ นายสงกรานต์ จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ ของผู้บริหารระดับสูง ช่วยกันผลักดันให้โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และการได้รับสนับสนุนในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
           วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประกาศให้โรงเรียน พัทลุงพิทยาคม เปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง” ตามมติที่ประชุมของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวกาญจนา เดชสม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสงกรานต์ จันทร์น้อย เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปัจจุบัน นางสาวกาญจนา เดชสม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุมาลี  สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ นางสาววัจราพร  ไชยตรี รองผู้อำนวยการ