กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายโสภณ อินทร์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอิบ อักษรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ