กลุ่มบริหารวิชาการ
วก.1 ขออนุมัติแผนจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.63 KB
วก.2 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
วก.3 คำร้องขออนุญาตสอบย้อนหลัง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
วก.4 รายงานการเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ และคะแนนสอบกลางภาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
งานนิเทศฯ
เอกสารงานนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.81 KB
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2566
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.23 KB
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
แบบฟอร์มข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.59 KB
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองและการป้องกันการทุจริต ม.ต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองและการป้องกันการทุจริต ม.ปลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.87 KB
แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
ระบบลงทะเบียนขอทะเบียนเกียรติบัตร
ระบบลงทะเบียนขอทะเบียนเกียรติบัตร
ระบบกรอกข้อมูล ssr
กรอกข้อมูล SSR 
ส่งผลการแก้ผลการเรียน
ส่งผลการแก้ผลการเรียน
โครงการสอน (Course Syllabus) สำหรับสอนออนไลน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.25 KB
แผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.96 KB
การวิเคราะห์ผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
กำหนดการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
แบบฟอร์มข้อสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.25 KB
ปพ.5 (1/2566)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.38 KB
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ และคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ
Download
ระบบรายงานการจัดการเรียนการสอน (แบบเก่า)
ระบบรายงานการจัดการเรียนการสอน (แบบเก่า)