กลุ่มบริหารวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองและการป้องกันการทุจริต ม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.06 KB
คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองและการป้องกันการทุจริต ม.ปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.49 KB
ระบบกรอกข้อมูล ssr
กรอกข้อมูล SSR 
ส่งผลการแก้ผลการเรียน
ส่งผลการแก้ผลการเรียน
ระบบรายงานการจัดการเรียนการสอน (แบบเก่า)
ระบบรายงานการจัดการเรียนการสอน (แบบเก่า)
โครงการสอน (Course Syllabus) สำหรับสอนออนไลน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.25 KB
แบบบันทึกผลและติดตามผลการนิเทศการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.91 KB
แผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.96 KB
การวิเคราะห์ผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.5 KB
กำหนดการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
ขออนุมัติแผนจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB
แบบฟอร์มข้อสอบวัดผลเข้าศึกษาต่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
TH Sarabun PSK
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
แบบฟอร์มข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.87 KB
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.25 KB
แบบฟอร์มขอใช้ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.77 KB
ปพ.5 ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1fTUrTzrAA97r8m1m6y4jLSMR49uvDy0c?usp=sharing
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ และคู่มือการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ
Download