กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิติวรรณ ศรีวราพันธุ์
ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม
ครู

นางสาวสุดฤทัย อ่อนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเสน่ห์
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพันธ์ สุทธิยาภรณ์
ครู