ส่งเสริมการสอน

นายทรงธรรม เพ็งอิน
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทนา พันธฤทธิ์
ครูธุรการ