กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววารุณี บุญประสงค์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวิกา แสงขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง
ครูชำนาญการ

นางสาวศศิกานต์ ขุนทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม
ครู

นายธีรยุทธ อินเรน
ครู

นางสาวเกษศิรินทร์ เขียดนิล
ครูอัตราจ้าง