ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ พงศ์จันทรเสถียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนำชัย บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง โอฬาริกบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สังข์เกษม
ตำแหน่ง : รักษาการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นานนิสภ เดโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ อุ่นเศียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายพล ยกขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ชนะสงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต จุลพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 30 ก.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร กาญจนพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-30 ก.ย.2562
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร พรหมปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายปวิช เลือดฉิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิ.ย. - 30 ก.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา เดชสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย.2563 - ปัจจุบัน