กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหฤทัย กาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเนาวรัตน์ ขุนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประณีต หมวดจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร สุขยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมฤดี แป้นจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณภัทร จันทรักษ์
ครู

นายนฤพันธ์ ปานภักดี
ครู

นางสาวสิริพร สิทธิศิริ
ครู