กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารที่ใช้ในการเบิกเงิน
>>>ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการเบิกเงิน
สรุปการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 733.45 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2568

>>>แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2568

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
>>>แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
>>>ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564
>>>ดาวน์โหลดไฟล์สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (Powerpoint)
ผง.1 แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298 KB
ผง.2 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.28 KB
ผง.3 ขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.89 KB
ผง.4 ขออนุญาตเลื่อน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.64 KB
ผง.5 รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงาน-โครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
บันทึกข้อความส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.26 KB
สรุปการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.15 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
     >>>ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
สรุปการใช้งบประมาณ ครึ่งปีงบประมาณ2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.2 KB
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565
>>>แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563
สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดสรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563