กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศรีอรุณ หงษ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกานต์ ศรีทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรณ์ นามสังข์
ครูชำนาญการ

นายไกรวิทย์ สุขวิน
ครูอัตราจ้าง