วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(Vision) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

“เป็นโรงเรียนยอดนิยม ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

                                                       ปรัชญาของโรงเรียน

วิชฺชา นิธิกา นรานํ วิชาเป็นขุมทรัพย์แห่งนรชน