กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัศยา สันสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา เพชรย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา ทรงเดชะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิดา บุญญานุวัตร
ครูชำนาญการ

นายจิรยุทธ ขุนอักษร
ครู

นางณาตยา มโนทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : chamnan.rod@gmail.com

นางสาวนิศาชล สูบผอม
ครูชำนาญการ

นายพิชาภพ หวังนุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี
ครูผู้ช่วย