เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ครูณัฐกานต์ ศรีทวี นวัตกรรมบทเรียนออนไลน์วิชาการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ (โนรา) (อ่าน 92) 16 ก.ค. 65
ครูขนิษฐา อักษรเนียม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบนวัตกรรม Double E (Enjoy E-Learning) (อ่าน 329) 16 ก.ค. 65
ครูจตุพร สุขยัง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (อ่าน 7916) 05 เม.ย. 62
ครูปวีณา ทรงเดชะ วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม (อ่าน 7716) 05 เม.ย. 62
ครูหฤทัย กาแก้ว ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ (อ่าน 7968) 12 ธ.ค. 61