หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Adobe Acrobat Document 1.1 การสอบแข่งขัน-ตำแหน่ง-ครูผู้ช่วย-สังกัดสพฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.61 KB
Adobe Acrobat Document 1.2 การโอนข้าราชการครู-บรรจุและแต่งตั้งเป็นครูฯ ในสังกัด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.93 KB
Adobe Acrobat Document 1.3 การโอนข้าราชการครูระหว่างส่วนราชการในสังกัด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.72 KB
Adobe Acrobat Document 1.4 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.97 KB
Adobe Acrobat Document 1.5 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิในประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.32 KB
Adobe Acrobat Document 1.6 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ-ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 401.59 KB
Adobe Acrobat Document 1.7 บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง-ผอ.รร.-รองผอ.รร.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document 1.8 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.98 KB
Adobe Acrobat Document 1.9 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

Adobe Acrobat Document 2.1 การนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.18 KB
Adobe Acrobat Document 2.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง-ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
Adobe Acrobat Document 2.3 ซักซ้อมเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.03 KB
Adobe Acrobat Document 2.4 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู-ครูผู้ช่วย-สังกัด-สพฐ.-ปี64   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.72 KB
Adobe Acrobat Document 2.5 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขัน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.84 KB
Adobe Acrobat Document 2.6 แนวปฎิบัติการนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.74 KB

3. การพัฒนาบุคลากร

Adobe Acrobat Document 3.1 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB
Adobe Acrobat Document 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document 3.3 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document 3.4 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
Adobe Acrobat Document 3.5 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ-และเชี่ยวชาญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535 KB

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Adobe Acrobat Document 4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน-ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document 4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน-ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
Adobe Acrobat Document 4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document 4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Adobe Acrobat Document 5.1 การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB
Adobe Acrobat Document 5.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
Adobe Acrobat Document 5.3 การอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.37 KB
Adobe Acrobat Document 5.4 การให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.33 KB

6. การย้ายของบุคลากร

Adobe Acrobat Document ุ6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB