สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   >> ตุลาคม 2564
   >> พฤศจิกายน 2564
   >> ธันวาคม 2564
   >> มกราคม 2565
   >> กุมภาพันธ์ 2565
   >> มีนาคม 2565
   >> มษายน 2565   
   >> พฤษภาคม 2565   
   >> มิถุนายน 2565   
   >> กรกฎาคม 2565
   >> สิงหาคม 2565
   >> กันยายน 2565