คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานงบประมาณ
   >> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
   >> ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
   >> ขั้นตอนการปฏิบัติวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานบุคคล
   >> ระเบียบการลา
   >> สิทธิการลา
   >> ระเบียบการลาของข้าราชการครู